Công Trình Công Ty DK ULL – KCN Đại An – Hải Dương