CÔNG TRÌNH ĐẠO – YOUSUGHI
Công trình trình thi công sử dụng sản phẩm:
Loại bàn ăn:
Loại ghế: Ghế tựa Hòa Phát G36